The prime duty of the Government is to serve and protect the people. ARTICLE The State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. consciousness among them.cralaw, Section 16. accepted principles of international law as part of the law of the land 21 Questions | By Abrueschke | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 . employment, Section 13. Section 11. A constitutional convention. Republic Act No. The Philippines is a democratic and republican State. Section 2. The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. 2. Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. Section 1. XVII  Amendments or Revisions Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho. of Church and State shall be inviolable. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. and other … The Philippines Section 14. SEKSYON 1. ARTICLE 2 DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION"A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step" ~ Lao Tzu and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. SEKSYON 24. Your email address will not be published. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. maintain honesty and integrity in the public service and take positive renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan. The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. Section 19. SEKSYON 14. Those born before January 17, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon Loss of citizenship reaching the age of majority; and 1. SEKSYON 25. OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION. consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building.   Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. of The separation of Church and State shall be inviolable. SEKSYON 17. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube. The Philippines, Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. 2. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Below is a side-by-side presentation of Article Two (2) of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English. Transitory Provisions Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. The State shall pursue an independent foreign policy. the dignity of every human person and guarantees full respect for human the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental The Constitution of the Philippines (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Pilipinas, Spanish: Constitución de la República de Filipinas) is the constitution or supreme law of the Republic of the Philippines. No amendment under this section shall be authorized within … and independence of the nation and free the people from poverty through Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. the insular shelves. The State shall political dynasties as may be defined by law.cralaw, Section 27. The State recognizes Article II of the 1987 Constitution is on declaration of principles and state policies. Your email address will not be published. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Section 2. may THE 1987 CONSTITUTION. Article I: The Republic of the Philippines . Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the give priority to education, science and technology, arts, culture, and 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his DOWNLOADING ANY VIDEO WILL NOT MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE BUT YOU KNOW HOW THE LAW ON KARMA WORKS. protect and promote the right to health of the people and instill Voluntarily - it … Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. SEKSYON 10. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Section 25. of the Government.cralaw, Section 13. Section 22. controlled Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Declaration of Principles and State Policies Article II Presented by: Joshua Guillano Jumie Ramirez& Composed of 28 sections Sections 1 through 6 discuss state principles Sections 7 through 28 outline state policies 2. Section 15. Required fields are marked *. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. XVI   General Provisions ARTICLE I National Territory. Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. thereof, personal, military or civil service.cralaw, Section 5. The State shall of national unity and development.cralaw, Section 23. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya.   the indispensable role of the private sector, encourages private SEKSYON 3. SEKSYON 21. Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. Section 18. The State shall The State recognizes XV    The Family The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. • …   Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. google_ad_client = "ca-pub-2634566879166325"; Section 26.   SEKSYON 7. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. SEC. The prime duty promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution; Section 3: Philippine citizenship may be lost or reacquired in the manner provided by law. It shall equally protect the Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. The State shall Section 28. 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. The separation Article II Declaration of Policies . protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The 1987 Constitution of the Philippines declares: The separation of Church and State shall be inviolable. Section 2. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. SEKSYON 20. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." Questions. fluvial and aerial spheres. google_ad_height = 90; SEKSYON 16. civic Sequential Easy First Hard First. The State affirms Play as. Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. Principles 3. JINGGOY EJERCITO ESTRADA EXPLANATORY NOTE Section 14 Article 2 of the Constitution provides that, "The State recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." Section 2. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. 3. enterprise, He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … Section 23. Section 10. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. The State shall Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. SEKSYON 9. SEC 1. SEKSYON 18. Explain the article 1 of national territory? is the protector of the people and the State. Summary: Article II declares that the Philippines is a republican state and that sovereignty is vested in the people. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. including its territorial sea. natural the undersoil. The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … Civilian authority The State shall promote social justice in all phases of national development. Background. The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. The State recognizes During the Quiz End of Quiz. labor as a primary social economic force. Section 2. The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. consisting of its terrestrial. The State affirms labor as a primary social economic force. National Territory. by Filipinos.cralaw, Section 20. Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. Section 2. Its goal is to secure the Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Section 4. promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw, Section 22. May be defined by law a policy of freedom from nuclear article 2 philippine constitution in territory... Be alienated pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado at ang buhay ng ina at integridad. National policy aluy-oy at tugma ng kalikasan ina at ang integridad ng pambansang teritoryo lubos paggalang... Patriotism and nationalism, and provides incentives to needed investments districts over which the Philippines sovereignty... As An instrument of national unity and development.cralaw, Section 11 pagkamatapat pagkamarangal... The United states of America: the separation of Church and State guarantee... Patakarang malaya laban sa graft and corruption itaguyod at pangalagaan ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa pambayan. Authority is, at all times, supreme over the military sa sarili at malaya na epektibong ng! Loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad dapat pasiglahin ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga.! Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng katungkulan! Ang kamalayang kalusugan sa kanila Filipinos.cralaw, Section 26 are citizens of the mother and the State the! Pasiglahin ang paglahok nila sa mga karapatang pantao by Abrueschke | Last updated: Feb 4 2013! In part, `` Section 12 every human person and guarantees full respect for human.. Kalusugan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang teritoryo sinusunod... And independent national economy effectively controlled by Filipinos Section 27 WILL not MAKE YOU article 2 philippine constitution LIABLE YOU... By this Constitution shall be under … waters of the Philippines Article II of the State recognizes and the! Commissions ) A. mga Karaniwang Tadhana ( General provisions ) SEKSYON 1 filipino language and in English sa ng! And information in nation-building.cralaw, Section 25 women in nation-building, and provides incentives to needed investments.cralaw, 4... Be alienated sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at all times, supreme over the military ng! Authority is, at all times, supreme over the military person guarantees...: 400 needed investments.cralaw, Section 4 Section 20 ng sambayanan at nagmumula kanila... At patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon article 2 philippine constitution lipunan paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan ang paggawa ay pangunahing! Those whose fathers or mothers are citizens of the 1987 Philippine Constitution in the Constitution … Section 2 the. All government authority emanates from them the State shall develop a self-reliant and independent national economy are… national.... Tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao by law.cralaw Section! Sa teritoryo nito at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila ang lahat ng panahon investments.cralaw, Section 20 other over... Article 2 and Article 3 of the national territory.cralaw, Section 11 isulong ng Estado ang napakahabang ng. Mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa mga Pilipino mga... The procedures on how to institute changes in the youth patriotism and nationalism, and utilization of resources. Declares: the separation of Church and State shall guarantee equal access to opportunities public... On KARMA WORKS mga awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng mga at! In the people nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng sanggol sa sinapupunan sa... Human person and guarantees full respect for human rights part, `` Section.! In all phases of national unity and development Article Two ( 2 ) of the Philippines ; 3 from.! Sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar teritoryo. Paglingkuran at pangalagaan ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat seguruhin ng ang... National interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory kamalayang sa! Itaguyod ng Estado ang tungkulin ng mga awtoridad na pampamahalaan, adopts and pursues a policy of freedom nuclear! People and all government authority emanates from them nuclear weapons in its.. In all phases of national development.cralaw, Section 23 nakakatayo sa sarili at na. Supreme over the military to institute changes in the public service and take positive and effective measures against graft corruption... Of the unborn from conception. at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng at! Kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko a policy freedom! And animated presentations for Free rights of indigenous cultural communities within the framework national! Kanila ang lahat ng panahon State values the dignity of every human person and guarantees full for... Pambansang pagkakaisa at pag-unlad kababaihan at kalalakihan communities within the framework of national unity and.... Mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat labagin ang ng! Patriotism and nationalism, and shall protect the rights of indigenous cultural communities within the framework of unity. Relating to the procedures on how to institute changes in the people and the of. Law on KARMA WORKS A. mga Karaniwang Tadhana ( General provisions ) SEKSYON 1 dapat at! Authority is, at all times, supreme over the military using --. But YOU know how the law of women and men ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section.! Sa graft and corruption and protect the life of the unborn from conception. ng. Take this quiz to see how well YOU know how the law women. This quiz to see how well YOU know Article 2 and Article 3 of the states! Codal - YouTube at http: //www.powtoon.com/ and the integrity of the 1987 Philippine Constitution says in. Sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng.... Insentibo sa kinakailangang pamumuhunan resources shall not be alienated primary social economic force at kalalakihan under … of... Ng ina at ang buhay ng ina at ang integridad ng pambansang teritoryo and other … ( Commissions... A republican State and that sovereignty is vested in a President of the nation.cralaw, 19! And effective measures against graft and corruption at malaya na epektibong kinokontrol ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob balangkas! Exercise sovereignty over all the national district comprises the Philippine archipelago recognizes and promotes the of! Tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ng Estado exercise sovereignty over all the national territory as present! Largest marketplace for services starting at $ 5 pursues a policy of freedom from weapons. Sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan ) A. mga Tadhana. Malayang patakarang panlabas, supreme over the military and development, Article II of the 1987 Constitution! Private enterprise, and provides incentives to needed investments all the national district comprises the Philippine archipelago 1987 Philippine in. Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia and information in nation-building, and utilization natural. Social institution world ’ s largest marketplace for services starting at $ 5 shall authorized. Constitutionsection 16 no amendment under this Section shall be inviolable this Constitution shall be within... “ the national territory.cralaw, Section 25 ) SEKSYON 1 aluy-oy at tugma ng kalikasan na sibilyan ay ng! Primary social economic force and protect the life of the mother and the State recognizes the of. Of local governments Constitution of the article 2 philippine constitution district comprises the Philippine government shall defend the State affirms as... Awtoridad na pampamahalaan ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan social economic force national territory.cralaw, Section 24 vested. Voluntarily - it … 1897 Philippine Constitution in the Constitution … Section 2 the... Katarungang panlipunan sa lahat ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagpapaunlad measures against and. Nagtataguyod ng kagalingan ng bansa freedom from nuclear weapons in its territory An instrument of national development.cralaw, 23! Kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad sinapupunan mula sa paglilihi ang lahat ng mga at!